Saturday, 30/05/2020 - 02:02|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LÂM THAO
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 9 cấp trường năm học 2019-2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, nhằm động viên khuyến khích thầy cô phát huy năng lực sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời phát hiện và tuyển chọn các em học sinh có năng khiếu về các môn học để bồi dưỡng và dự thi học sinh giỏi cấp huyện. Trường THCS Tứ Xã  xây dựng kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 9 cấp trường năm học 2019-2020 như sau:

 

PHÒNG GD&ĐT LÂM THAO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS TỨ Xà                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: ...... /KH-GD                                                                    Tứ Xã, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp trường năm học 2019-2020

 

Căn cứ vào hướng dẫn số 300/HD-GDĐT ngày 10/9/2019 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2019-2020;

Căn cứ hướng dẫn số 342/HD-GD&ĐT, ngày 31/10/2019 về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2019-2020;

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Trường THCS Tứ Xã  xây dựng kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 9 cấp trường năm học 2019-2020 như sau:      

           I. Mục đích

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, nhằm động viên khuyến khích thầy cô phát huy năng lực sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời phát hiện và tuyển chọn các em học sinh có năng khiếu về các môn học để bồi dưỡng và dự thi học sinh giỏi cấp huyện.

           II. Kế hoạch cụ thể

          1. Đối tượng và điều kiện dự thi

- Học sinh đang học lớp 9 của trường THCS Tứ Xã năm học 2019-2020.

- Những học sinh tham gia thi HSG lớp 9 cấp trường phải có đủ các điều kiện: Xếp loại cuối năm học 2018-2019: Hạnh kiểm xếp loại Khá, học lực xếp loại Khá trở lên, môn dự thi phải đạt điểm trung bình môn từ 8,0 trở lên.

          2. Môn thi và thời gian làm bài :

- Kì thi HSG lớp 9 cấp trường năm học 2019-2020 được tổ chức với 8 môn thi: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

- Thời gian làm bài: 150 phút/môn (không kể thời gian giao đề )

          3. Thời gian thi và địa điểm thi

a) Thời gian:

- Tổ chức và coi thi: Ngày 13/11/2019

- Chấm thi: Ngày 15/11/2019

b) Địa điểm tổ chức kỳ thi: Tại trường THCS Tứ Xã.

          4. Nội dung đề thi

Là kiến thức của chương trình cấp học theo cấu trúc đề thi HSG cấp huyện như năm học 2017-2018 (đề thi được in và phát đến từng thí sinh).

           5. Quy định về giấy thi, giấy nháp, bút dùng cho thí sinh

Tất cả các thí sinh dùng thống nhất một loại giấy thi. Giấy thi, giấy nháp và bút viết trong bài thi do nhà trường quy định và phát hành thống nhất. 

          6. Số lượng, hồ sơ đăng ký dự thi

a) Số lượng dự thi:

Theo số lượng đăng ký của các bộ môn đảm bảo phù hợp với kế hoạch đề ra đầu năm học.

b) Hồ sơ đăng ký dự thi

Giáo viên bồi dưỡng lập danh sách học sinh dự thi theo mẫu (Đính kèm).

          7. Xếp giải cá nhân

Thực hiện theo Quy định thi chọn học sinh giỏi hiện hành.

           8. Kinh phí tổ chức kỳ thi

Thực hiện theo quy định hiện hành.

Trên đây là kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2019 – 2020 của trường THCS Tứ Xã. Yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn và các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để c/đ);                                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- TTCM, GVBD (để t/h);

- Lưu VT.

                                                                                                                                             Chử Khắc Minh

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết